دستگاه روغنگیری پرس سرد

دستگاه روغن گیری پرس سرد با ظرفیت واقعی: دستگاه روغن گیری پرس سرد با ظرفیت واقعی از جمله موارد تعیین کننده قیمت دستگاه روغن گیری می باشد اما برخی فروشندگان ظرفیت اسمی را ملاک تعیین قیمت دستگاه روغن گیری قرار می دهند متاسفانه ظرفیت اسمی هیچ تغییری در افزایش تولید روغن ندارد پس آنچه مهم است ظرفیت واقعی خواهد بود, تشخیص ظرفیت واقعی در مقدار روغن خروجی همزمان با فشردگی کنجاله خروجی در دمای پایین (بالاترین بازدهی) به راحتی امکانپذیر است و نیازی به تخصص فنی ندارد لذا با توجه به واقعی بودن ظرفیت دستگاههای روغن گیری OPM-AZ جهت اطمینان تست با چندین دانه در حضور مشتری انجام می شود.

دستگاه روغن گیری با بازدهی بیشتر: بازدهی دستگاه روغن گیری OPM-AZ بر اساس پارامترهای ثبت شده توسط شرکت آذر تلاش ارس بوده و مبنای فروش و تحویل دستگاه روغن گیری در ظرفیت های مختلف می باشد لذا ممکن است این پارامترها برای سایر دستگاههای مشابه ایرانی و خارجی قابل استناد نباشد لطفاً با سایر دستگاههای مشابه مقایسه نماید و بهتر است قبل از تحویل از فروشنده درخواست شود تا بازدهی دستگاه روغن گیری مورد معامله را در حضور خریدار با چندین دانه روغنی تست نماید تا از بازدهی واقعی و ظرفیت واقعی اطمینان حاصل شود.

مقدار 57 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد پوست گیری شده هندی
مقدار 57 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد پاکستانی
مقدار 54 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد ارسباران
مقدار 42 کیلو روغن از 100 کیلو کلزا
مقدار 37 کیلو روغن از 100 کیلو سیاه دانه
مقدار 38 کیلو روغن از 100 کیلو کتان هندی

روغن کشی پرس سرد روغن گیری پرس سرد پرس روغن گیری با قطعات قابل شستشو