بازدهی دستگاه روغن گیری

دستگاه روغن کشی با بازدهی بیشتر

بازدهی دستگاه روغن کشی OPM-AZ متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه روغن گیری 12 کیلو - 25 کیلو - 40 کیلو - 70 کیلو در ساعت (خوراک ورودی) از مهمترین دستاوردهای شرکت آذر تلاش ارس بوده و مبنای فروش و تحویل خواهد بود لذا ممکن است این پارامترها برای سایر دستگاههای مشابه ایرانی و خارجی قابل استناد نباشد چون قابلیت افزایش بازدهی پس از تغییرات ارتقاء داده شده در بخش هد دستگاه حاصل شده است و بر این اساس می توانیم 7% تا 10% بیشتر از دستگاههای مشابه ایرانی و خارجی بازدهی داشته باشیم.

مقدار 57 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد پوست گیری شده هندی
مقدار 57 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد پاکستانی
مقدار 54 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد ارسباران
مقدار 42 کیلو روغن از 100 کیلو کلزا
مقدار 37 کیلو روغن از 100 کیلو سیاه دانه
مقدار 38 کیلو روغن از 100 کیلو کتان هندی
مقدار 38 کیلو روغن از 100 کیلو کتان تاجیک / زغیر

روغن گیری کلزا روغن گیری کلزا روغن کشی سیاه دانه

 

روغن کشی دانه کتان روغن کشی دانه سویا روغن کشی زیتون خشک