بازدهی دستگاه روغن گیری

دستگاه روغن کشی با بازدهی بیشتر

بازدهی دستگاه روغن کشی OPM-AZ متناسب با ظرفیت واقعی خوراک ورودی پرس روغن گیری 12 کیلو - 25 کیلو - 45 کیلو - 70 کیلو در ساعت از مهمترین مزیت های تاثیر گذار در عرصه رقابت بوده و مبنای فروش و تحویل خواهد بود پارامترهای ثبت شده در مورد بازدهی دستگاههای OPM-AZ ممکن است برای سایر دستگاههای مشابه ایرانی و خارجی قابل استناد نباشد چون قابلیت افزایش بازدهی پس از تغییرات ارتقاء داده شده در بخش هد دستگاه حاصل شده است و بر این اساس می توانیم 7% تا 10% بیشتر از دستگاههای مشابه ایرانی و خارجی بازدهی داشته باشیم تاثیر 10% بازدهی (زیاد/کم) در مقدار 100 کیلو دانه کنجد مبلغی حدوداً 500 هزار تومان در روز خواهد بود.

بازدهی دستگاههای OPM-AZ در دانه های مختلف و مقایسه دستگاههای مشابه:
بازدهی 57 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد پوست گیری شده/ بازدهی دستگاههای مشابه 48 کیلو روغن
بازدهی 57 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد پاکستانی/ بازدهی دستگاههای مشابه 48 کیلو روغن
بازدهی 54 کیلو روغن از 100 کیلو کنجد ارسباران/ بازدهی دستگاههای مشابه 45 کیلو روغن
بازدهی 42 کیلو روغن از 100 کیلو کلزا/ بازدهی دستگاههای مشابه 36 کیلو روغن
بازدهی 37 کیلو روغن از 100 کیلو سیاه دانه/ بازدهی دستگاههای مشابه 32 کیلو روغن
بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو کتان هندی/ بازدهی دستگاهای مشابه 33 کیلو روغن
بازدهی 38 کیلو روغن از 100 کیلو کتان تاجیک یا زغیر/ بازدهی دستگاههای مشابه 26 کیلو روغن
بازدهی 34 کیلو روغن از 100 کیلو آفتابگردان با پوست/ بازدهی دستگاههای مشابه 26 کیلو روغن

روغن گیری کلزا روغن گیری کلزا روغن کشی سیاه دانه

 

روغن کشی دانه کتان روغن کشی دانه سویا روغن کشی زیتون خشک